Manteniment d'equips d'humectació i desinfecció legionel·la

Com a fabricants de equips d'humectació i gràcies a la nostra experiència realitzem el manteniment d'aquestes instal·lacions per mantenir al 100% la seva eficàcia.

Les semi-centrals i les centrals d'obra requereixen d'un manteniment anual, si aquest no es realitza les conseqüències que es deriven poden ser: la disminució del volum de l'aire, la disminució de la quantitat d'aigua polvoritzada, el pas de gotes d'aigua a les conduccions, el descens de la humitat i l'augment de la temperatura, podent danyar l'equip i baixar la producció.

Per evitar-ho cal realitzar el manteniment de: filtres, separadors de gotes, sistemes de polvorització, comprovar l'equilibri de les comportes, recalibració del quadre de control, el sistema de recirculació de l'aigua ...

Han de dur a terme segons RD 865/2003 i Decret 352/2004 les desinfeccions pertinents, realitzant el manteniment de les parts de l'equip que puguin contribuir al desenvolupament del bacteri, com el cos humectador.

Air Mecon disposa de professionals per realitzar aquest manteniment de forma periòdica, i està acreditada per realitzar la desinfecció d'aquests equips, posant a la seva mà a especialistes qualificats, seguint en tot moment la normativa vigent per a la prevenció i control de la legionel·losi, emetent certificats oficials del tractament realitzat.